Οι Φίλοι της AURORA

Επιθυμώ να γίνω Φίλος/η της AURORA, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό, και, προαιρετικά, με ετήσια συμμετοχή 50 Ευρώ, τους σκοπούς του Σωματείου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω μία ή περισσότερες επιλογές

Με την υποβολή της παρούσας παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Σωματείο AURORA-ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ για την επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων, στο πλαίσιο των σ κοπών του Σωματείου. Τα δεδομένα αυτά δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση ή εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή.